Política de privacitat

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, UE-2016/679, i segons els articles, 5,6 i 7, se l’informa que el  Responsable del Tractament de les seves dades és;

Raó Social/Nom i Cognoms: JESUS ROVIRA CLOTET, CIF: 39298179B, Direcció: CAL PARADIS S/N, 08269, SALO, BARCELONA, 938695652, calparadis@campigcalparadis.com.

JESUS ROVIRA CLOTET, tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones, de manera licita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. D’acord amb l’article, 89, apartat, 1, el tractament ulterior de les dades personals amb finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials, les dades seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats i si fos necessari, actualitzats.
S’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes pel que fa a les finalitats pels quals es tracten.
Seran mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals, que podran conservar-se durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d’arxiu en interès públic, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament, a fi de protegir els drets i llibertats de l’interessat (limitació del termini de conservació), seran tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

Quan el Responsable del Tractament projecti el tractament ulterior de dades personals per a una fi que no sigui aquell pel qual es van recollir, proporcionarà a l’interessat, amb anterioritat a aquest tractament ulterior, informació sobre aquesta altra fi i qualsevol informació addicional.

En el cas que el Responsable del Tractament prevegi la transmissió de les seves dades personals a tercers països haurà de comunicar-ho a l’interessat amb anterioritat.

En el cas que el Responsable del Tractament realitzi decisions informatitzades o elabori perfils amb les dades personals, haurà d’informar a l’interessat amb anterioritat.

L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control.

Solament se cediran les dades de l’interessat per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, o per motius relacionats amb el servei ofert per l’empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, l’interessat podrà exercir el dret de, oposició, al tractament de les seves dades per JESUS ROVIRA CLOTET, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió (dret a l’oblit), de les seves dades personals quan ja no sigui necessari en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o siguin tractats d’una altra manera.

L’interessat podrà obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixen.

L’interessat podrà sol·licitar la portabilitat dels personals que hagi facilitat al Responsable del Tractament, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a altres responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al que els hi hagués facilitat, quan hagi donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats, article 6.1.a, article 9.2ª, i article 6.1.b.

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, dirigint-se a:

Delgat de Protecció de Dades: dpd@grupoqualia.net

JESUS ROVIRA CLOTET, CAL PARADIS S/N, 08269, SALO, BARCELONA, calparadis@campigcalparadis.com.

He llegit, comprès i he estat informat, atorgo el meu consentiment i cedeixo les meves dades personals lliurement.

L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.